Pelizza, Lorenzo, and Simona Pupo. 2019. “Alexithymia in Adults With Brittle Type 1 Diabetes”. Acta Bio Medica Atenei Parmensis 90 (2), 279-87. https://doi.org/10.23750/abm.v90i2.6818.