[1]
Lughi, M. 2020. Haglund’s Syndrome: endoscopic or open treatment?. Acta Bio Medica Atenei Parmensis. 91, 4-S (May 2020), 167-171. DOI:https://doi.org/10.23750/abm.v91i4-S.9576.