Lughi, M. (2020). Haglund’s Syndrome: endoscopic or open treatment?. Acta Bio Medica Atenei Parmensis, 91(4-S), 167-171. https://doi.org/10.23750/abm.v91i4-S.9576