Kalogerak, Alexandrai, Dimitrios Tamiolakis, Iris Zoi, Iliana Karvela-Kalogeraki, Mihailos Karvelas-Kalogerakis, John Segredakis, and Galateia Datseri. 2018. “FNA Cytology in Pediatric Small Cell Glioblastoma”. Acta Bio Medica Atenei Parmensis 89 (2), 265-68. https://doi.org/10.23750/abm.v89i2.5436.