Vaina, Sophia, Christina Chrysohoou, Laura Bonfanti, Nicholas George Kounis, Gianfranco Cervellin, Georgios Georgiopoulos, and Dimitris Tousoulis. 2020. “ A Case of Kounis Variant Type I Syndrome”. Acta Biomedica Atenei Parmensis 91 (1):134-38. https://doi.org/10.23750/abm.v91i1.8176.