Lughi, Marcello. 2020. “Haglund’s Syndrome: Endoscopic or Open Treatment?”. Acta Bio Medica Atenei Parmensis 91 (4-S), 167-71. https://doi.org/10.23750/abm.v91i4-S.9576.