Xu, Jiancheng, Jing Ji, Zhan Wang, and Tao Xu. 2021. “Mechanism of Bazedoxifene/Conjugated Estrogens Drugs Therapy and Its Clinical Effect on Osteoporosis”. Progress in Nutrition 23 (2):e2021069. https://doi.org/10.23751/pn.v23i2.10101.