Lei, Qiucheng, Xinying Wang, Yingchun Huang, Jingcheng Bi, Sitong Liu, Pei Li, Jun Jiang, and Ning Li. 2017. “Body Composition and Nutritional Status in Preoperative Patients With Refractory Chronic Constipation”. Progress in Nutrition 19 (3):264-71. https://doi.org/10.23751/pn.v19i3.5093.