[1]
Miyata, J., Ogawa, T., Tagami, Y., Sato, T., Nagayama, M., Hirano, T., Kameyama, N., Fukunaga, K., Kawana, A. and Inoue, T. 2020. Serum soluble interleukin-2 receptor level is a predictive marker for EBUS-TBNA-based diagnosis of sarcoidosis. Sarcoidosis Vasculitis and Diffuse Lung Disease. 37, 1 (Mar. 2020), 8-16. DOI:https://doi.org/10.36141/svdld.v37i1.8313.