(1)
Suzuki, K.; Kai, Y.; Matsuda, M.; Horimoto, K.; Iwai, . K.; Hamada, E.; Yamamoto, Y.; Takano, M.; Muro, S. Pulmonary Sarcoidosis With Lung Injury Induced by shin’iseihaito: Shin’iseihaito-Induced Sarcoidosis. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis 2022, 39, e2022026.