Miyata, J., Ogawa, T., Tagami, Y., Sato, T., Nagayama, M., Hirano, T., Kameyama, N., Fukunaga, K., Kawana, A., & Inoue, T. (2020). Serum soluble interleukin-2 receptor level is a predictive marker for EBUS-TBNA-based diagnosis of sarcoidosis. Sarcoidosis Vasculitis and Diffuse Lung Disease, 37(1), 8-16. https://doi.org/10.36141/svdld.v37i1.8313