Suzuki, Kentaro, Yoshiro Kai, Masayuki Matsuda, Kazuhide Horimoto, Kazonori Iwai, Eriko Hamada, Yoshifumi Yamamoto, Masato Takano, and Shigeo Muro. 2022. “Pulmonary Sarcoidosis With Lung Injury Induced by shin’iseihaito: Shin’iseihaito-Induced Sarcoidosis”. Sarcoidosis, Vasculitis and Diffuse Lung Diseases 39 (3):e2022026. https://doi.org/10.36141/svdld.v39i3.12895.