Kamata, Yoshinori, Hiroshi Sato, Kensuke Joh, Yoshinori Tsuchiya, Shinobu Kunugi, Akira Shimizu, Tsuneo Konta, Robert P Baughman, and Arata Azuma. 2018. “Clinical Characteristics of Biopsy-Proven Renal Sarcoidosis in Japan”. Sarcoidosis Vasculitis and Diffuse Lung Disease 35 (3), 252-60. https://doi.org/10.36141/svdld.v35i3.6655.