The Evaluation of Physical Education, Sport, and Exercise for Individuals with Mental Disabilities in Turkey: A Study of Meta-Synthesis

Main Article Content

Canan Bastik
Hayrettin Gumusdag
Omurhan Cetiner
Recep Gursoy
Murat Ozmaden

Keywords

Mental disability, Sports, Physical Education, Exercise

Abstract

Study Objectives: This study aimed to analyze the results of studies conducted on physical education, sports, exercise, and physical activity applied to individuals with developmental disabilities in Turkey. Methods: A total of 47 studies, including 23 master theses between 2012-2020 and 24 articles between 2014-2020 were examined, and the obtained data were analyzed with a meta-synthesis study using the qualitative research method. Studies to be included in the research were chosen by using the Google Academic search engine, Council of Higher Education National Thesis Center, and Dergipark databases. Chosen articles' code, author, year and aim, distribution by type, data collection tools, sample group, and sample number, research methods, and the data related to the results obtained at the end of these studies were examined in detail. However, in this study, a general evaluation of existing studies in the literature was performed. Results: It was predicted that the data obtained would be beneficial in terms of directing future research and in terms of awareness of physical education, sports, exercise, and physical activity studies conducted for individuals with mental disability. Conclusion: It was determined that when physical education, sports, and exercises applied to individuals with mental disabilities at a trainable level systematically and regularly, provided positive and significant improvements on their bio motor properties.

Abstract 385 | PDF Downloads 191

References

1. İlhan L. Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocuklarda Beden Eğitimi ve Sporun Sosyalleşme Düzeylerine Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 2008; 16(1): 315-324.
2. Kınalı G. Zihin Engellilerde Beden, Resim, Müzik Eğitimi (Cilt 3). (A. Kulaksızoğlu, İstanbul: Epilson Yayınları, 2003.
3. Yılmaz H. Eğitilebilir Düzeyde Zihinsel Engelli Öğrencilerde Yapılan Beden Eğitimi ve Spor Derslerinin Biyomotorik Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi (Doctoral Dissertation, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimler Enstitüsü, 2012.
4. Gür A. Özürlülerin Sosyal Yaşama Uyum Süreçlerinde Sportif Etkinliklerin Rolü. Ankara: Disabled Administration Directorate Publications, 2001; 16: 8-18.
5. Paterson BL, Thorne SE, Canam C, Jillings C. Meta-Study of Qualitive Health Research: A Practical Guide to Meta-Analysis And Meta-Synthesis. Thousand Oaks: (Cilt 3). CA: Sage, 2001.
6. Finfgeld DL. Metasynthesis: The State Of The Art—So Far. Qualitative Health Research, 2003; 13(7): 893-904.
7. Sandelowski M, Barroso J. Toward A Metasynthesis of Qualitative Findings on Motherhood in HIV‐Positive Women. Research in Nursing & Health, 2003; 26(2):153-170.
8. Merriam SB. Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. (S. TURAN, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2003.
9. Bağdatlı Ş, Deliceoğlu G. Eğitilebilir Zihinsel Engelli Bireylerde Bazı Fiziksel Uygunluk Parametrelerinin İncelenmesi (Kırıkkale İli Örneği). Spor Bilimleri Dergisi, 2014; 25(2): 67-78.
10. Atan T, Eliöz M, Çebi M, et al. Basketbol Antrenmanın Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocukların Motorik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi Journal of Sports and Performance Researches, 2016; 7(1): 29-35.
11. Hekim M, Tokgöz M. Deficiencies in Mentally Disabled Children: The Importance of Physical Activity And Sport at Supporting Motor D. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi02016; 8(17): 489-501.
12. Baştuğ G, Muhammet SAY, Dereceli Ç. Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Yöneticilerinin Mesleki Benlik Saygısı Düzeylerine Göre Zihinsel Engelli Bireylerin Sportif Etkinliklerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Celal Bayar Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 2019; 14(1): 105-120.
13. Koç B. Eğitilebilir Zihinsel Engelli Bireylerde Basketbol Antrenmanının Teknik Fiziksel Ve Biyomotorik Gelişimleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Doctoral Dissertation, Süleyman Demirel Üniversitesi. Tıp Fakültesi, 2012.
14. Bağdatlı Ş. Eğitilebilir Zihinsel Engelli Bireylerde Bazı Fiziksel Uygunluk Parametrelerinin İncelenmesi (Kırıkkale İli Örneği). Yükseklisans Tezi. Kırıkkale Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012.
15. Şenlik MK, Atılgan E. Hafif Zihinsel Engelli Adölesanlarda Düzenli Egzersiz Programının Motor Beceriler Üzerine Etkisi. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 2019; 6(3): 140-148.
16. Korkusuz S. Fiziksel Etkinlik ve Dikkat Eğitimi Uygulamalarının Zihinsel Engelli Öğrencilerin Motor Beceri, Görsel Bellek, Algı ve Dikkat Düzeylerine Etkisi. Yükseklisans Tezi. Uşak Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019.
17. Kırımoğlu H, Yılmaz A, Soyer F, et al. Zihinsel Engelli Bireylerde Sporun Etkilerine Yönelik Farkındalık: Beden Eğitimi Öğretmen Adayları Üzerine Bir Araştırma. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 2016; 10(1): 80-88.
18. Aslan Ş, Çalışkan T. Zihinsel Engellilerde Egzersiz ve Sportif Oyun Programı Öncesi ve Sonrası Öfke Durumunun Karşılaştırılması. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2017; 19(1): 32-40.
19. Hatipoğlu GH, Özer D. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Zihinsel Engelli Çocuklara Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Journal of Health and Sport Sciences, 2018; 1(1): 39-51.
20. Hatipoğlu G. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Zihinsel Engelli Çocuklara Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Doctoral Dissertation. Gedik Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2016.
21. Polatcanlı F. Milli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Görev Yapan Öğretmenler ile Üniversite Öğrencilerinin Zihinsel Engelli Bireylerde Sporun Etkilerine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Incelenmesi. Yükseklisans Tezi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2016.
22. Kemeç DG, Demir GT, Selahattin K. Doktor Adaylarının Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerde Sporun Etkilerine Yönelik Farkındalıkları. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2018; 3(4): 153-168.
23. Dursun M, Güler B, Bozkurt TM. Öğretmen Adaylarının Zihinsel Engelli Bireylerin Sportif Etkinliklere Katılımına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2019; 13(3): 202-209.
24. Çar B, Yarayan YE, İlhan EL, et al. Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerde Sporun Etkilerine Yönelik Farkındalık: Fizyoterapist Adaylarına Yönelik Bir Araştırma. Journal of Physical Education Sports Science, 2019; 13(3): 267-273.
25. Kırımoğlu H, Yılmaz A, Aslanboğa T, et al. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanlarının Zihinsel Engelli Bireylerin Sportif Etkinliklerine Yönelik Tutum Düzeyinin İncelenmesi (Bingöl İl Örneği).Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2016; 4(3): 360-372.
26. Gülünay Yİ, Kayışoğlu N, İlhan L. Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Zihinsel Engelli Çocuklara Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019; 9(2): 626-639.
27. Karademir T, Açak M, Türkçapar Ü, et al. Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarinin Zihinsel Engellilere Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2018; 20(3): 103-112.
28. Kardaş NT, Kardaş SB, Sadık R. Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Bireylerin Çocuklarının Sportif Etkinliklerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, 2017; 1(2): 34-43.
29. Konar N, Şanal A. Spor Yapan ve Yapmayan Zihinsel Engellilerin Bazı Motorik ve Kuvvet Parametrelerinin Karşılaştırılması. Sportive, 2019; 2(2): 36-41.
30. Konar N, Şanal A. Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Sporun Hafif Zihinsel Engelli Bireylerin Anaerobik ve Koordinasyon Parametreleri Üzerine Etkilerin Araştırılması. International Journal of Sport, Exercise and Training Sciences, 2020; 6(1): 37–44.
31. Kozak M, İlhan EL, Yarayan YE. Zihinsel Yetersizlik, Spor ve Ruhsal Uyum İlişkisi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2019; 13(1): 51-65.
32. Koçak E. Zihinsel Engelli Ergenlerde Sportif Rekreasyon Aktivitelerinin Benlik Saygısına Etkisi. Doctoral Dissertation. Selçuk Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2016.
33. Şenlik ZA. Beden Eğitimi Ve Spor Dersinin Down Sendromlu Çocukların Ruhsal uyum düzeylerine etkisi. Yükseklisans Tezi. Bartın Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017.
34. Sukan HD. The Effect of Physical Activity on Socialization of Children with Intellectual Disabilities. Yükseklisans Tezi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013.
35. Aslan Y. Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Hafif Düzey Zihinsel Engelli Öğrencilerin Sosyalleşme Düzeylerine Etkisi. Yükseklisans Tezi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2016.
36. Yaman T. Beden Eğitimi Ve Oyunun Hafif Düzey Zihinsel Engelli Bireylerin Sosyal Beceri Kazanımları Üzerine Etkisinin Araştırılması. Yükseklisans Tezi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015.
37. Kocabıçak AY. Sportif Yaşam Koçluğunun Zihinsel Engelli Bireylerde Uygulanabilirliğinin Araştırılması. Yükseklisans Tezi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015.
38. Ertutar MÖ. Beden Eğitimi Ve Sporun Orta Okullarda Bulunan Zihinsel Engelli Öğrencilerin Sosyalleşmesine Etkisi. Yükseklisans Tezi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2019.
39. Karakurt AG. Zihinsel Engelli Ergenlerin Sosyalleşmesinde Sportif Aktivitelerin Etkisi. Yükseklisans Tezi. Selçuk Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017.
40. Terlemez M. Spor Aktivitesinin Özgüven, Serotonin ve Dopamine Etkisi. International Journal of Social Science, 2019; 2(2): 1-6.
41. Tervo RC, Azuma S, Palmer G, et al. Medical Students' Attitudes toward Persons with Disability: A Comparative Study. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 2002; 83(11): 1537-1542.
42. Özyürek M. Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi. Ankara: Kök Yayıncılık. 2006; 11-23.
43. Çolak M, Çetin C. Öğretmenlerin Engelliliğe Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2014; 29(1): 191-211.
44. Yaralı D. Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015; 17(2): 431-455.
45. Esentürk OK, Koç Y, Yarımkaya E, et al. University Students Awareness Levels on the Effects of Sport in Mentally Retarded İndividuals. III. International Exercise and Sport Psychology Congress. İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2015, Ss.100
46. Kurtoğlu A. Türkiye’deki Görme Engelliler Okullarındaki Spor Yapan ve Yapamayan Görme Engelli Öğrencilerin Fizyolojik ve Motorik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017.
47. Ciğerci AE, Aksen P, Cicioğlu İ, et al. 9-15 Yaş Grubu İşitme Engelli ve İşitme Engelli Olmayan Öğrencilerin Bazı Fizyolojik ve Motorik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2011; 13(Ek Sayi): 35-42.
48. Gencer E, İlhan EL. Yaz spor Okullarına Katılan Çocukların Ruhsal Uyum Düzeylerinin İncelenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2016; 21(1-4): 1-12.
49. Demirdağ M. Sporun Öğretilebilir Zihinsel Engelli Çocukların Sosyalleşmeleri Üzerine Etkisinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010.
50. Duman S, Sukan HD. Fiziksel Aktivitenin Zihinsel Engelli Çocukların Sosyalleşmesine Etkisi. Batman Üniversitesi 2.Uluslararası Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Kongresi. Batman. 02-04 Mayıs 2014.