The Examination of Sports Club Managers' Attitudes toward Healthy Nutrition

Main Article Content

Levent Atali
Tahir Tarim
Talha Altuntaş
Makbule Atali

Keywords

Sports Clubs, Nutrition, Sports Manager

Abstract

Study Objectives: This study aimed to examine the attitudes of amateur sports club managers toward healthy nutrition in different variables. Method: The study's data was obtained using the Attitude toward Healthy Nutrition Scale, which has 21 elements and four sub-dimensions. The t-test was used to examine the difference between the obtained ATHNS dimensions according to gender and nutritional education. The analysis of variance (ANOVA) test was used to examine the study's dimensions according to education, age, and monthly income level, and the Sidak test for paired comparisons. Results:  The attitude toward healthy nutrition (ATHN), feeling toward nutrition (FTN), positive nutrition (PN), and malnutrition (MN) levels of the female and male participants were similar (p> 0.05). In the study, it was found that (ATHN) levels of some age groups were lower than the participants in other age groups (p <0.05). It was observed that the NK levels of the participants whose income levels were 6001-7000 TL were higher than the other income groups determined in the study group (p <0.05). It is seen that the participants' education level differ according to their (NK) level. In the study, it was observed that the NK levels of the high school and associate degree participants (NK) were higher than the undergraduate and graduate graduates (p <0.05).  Conclusion: As a result, sports club managers need to have known both their health and managing processes related to nutrition in the sports club they manage. Also, it should be ensured that managers receive training on nutrition, and their level of knowledge on this subject should be at a sufficient level regarding nutritional conditions that may affect the athletes' performance. In this study, it was concluded that variables such as age, education, and income levels affect sports club managers to have nutritional knowledge.

Abstract 320 | PDF Downloads 143

References

Medeiros MD, Wildman REC. Advanced human nutrition. Burlington Jones: Bartlett Learning Ascend Learning Company, 2019.
2. Çakıcı AC, Yıldız E. The impact of health value on food choice in restaurant customers: a comparison in terms of body-mass index. Journal of Awareness Issue 2020; (5)3: 269-284.
3. Rezzi S, Ramadan Z, Fay LB, Kochhar S. Nutritional metabonomics: applications and perspectives. Journal of Proteome Research 2007; 6(2): 513-525.
4. Özçelik Ö, Sürücüoğlu MS. Tıp doktorlarının beslenme bilgi düzeyleri üzerine bir araştırma. Beslenme ve Diyet Dergisi 2000; 29(1): 11-16.
5. Şanlıer N, Konaklıoğlu E, Güçer E. Gençlerin beslenme bilgi, alışkanlık ve davranışları ile beden kütle indeksleri arasındaki ilişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009; 29(2): 333-352.
6. Szabo K, Bettina FP, Kevin MF. Adolescents attitudes towards healthy eating: The role of self-control motives and self-risk perception. Appetite 2019; 143:10416
7. Hoca M, Özduran G. Physical activity levels and eating habits of students in different educational levels. Progress in Nutrition 2020; 23(3): e2021081.
8. Köse G, Tayfur M. BMI, physical activity sleep quality eating attitudes emotions: which one is affected by mindful eating. Progress in Nutrition 2021; 23(1): e2021081.
9. Çakır AŞ, Güreş N, Arslan S. Tüketicilerin sağlıklı beslenmeye yönelik tutumlarının incelenmesine yönelik bir araştırma. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2016; 20(2): 99-110.
10. Kurtipek S. Sönmezoğlu U. Spor kulüplerine üye bireylerin spor kulübü kavramına ilişkin algılarının belirlenmesi: bir metafor analizi çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2019; 17(1): 209-145.
11. İmamoğlu FA, Yıldızhan ÇY. Spor yöneticilerinin yönetimsel davranışlarının sporcu performansına etkisi. Nobel Akademik Yayıncılık 2018.
12. Güldemir H, Hızlı BE. Adölesan amatör futbolcuların beslenme durumunun değerlendirilmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2020; 18(3): 42-51.
13. Kaçar M, Yeşilkaya B. Profesyonel kadın futbolcuların beslenme alışkanlıklarının araştırılması. Ulusal Spor Bilimleri Dergisi 2020; 4(2): 116-126.
14. Koldaş G, Saçaklı H, Sevim Y. Marmara bölgesindeki spor yüksekokullarında öğrenim gören beslenme dersi almış öğrencilerin beslenme konusundaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. Eurasian Research in Sport Science 2018; 3(2): 93-105.
15. Özdenk S. Genç Sporcuların Beslenme Okuryazarlığı Düzeylerinin İncelenmesi: Sinop İli Örneği. Uluslararası Spor Bilimleri Öğrenci Çalışmaları 2020; 2(2): 121-129.
16. Kırkbir F. Sporcularda sağlıklı beslenme ile mutluluk arasındaki ilişkinin incelenmesi. Spor Eğitim Dergisi 2020; 4(2): 125-130.
17. Tekkurşun DG, Cicioğlu H. Sağlıklı beslenmeye ilişkin tutum ölçeği (SBİTÖ): geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2019; 4(2): 256-274.
18. Büyüköztürk Ş. Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Akademik Yayıncılık 2018.
19. Şencan H. Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenirlik ve geçerlilik. Seçkin Yayıncılık 2005
20. World Health Organization. Body mass index-BMI. 2019. Available at:http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body mass-index-bmi
21. Eren A, Kızar O, Yıldırım E. Spor kulüplerinde görev yapan yöneticilerin eğitim durumları ve yeterlilikleri. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2016; 14(2): 135-143.
22. Sağın A, Karasaç F. Obezitenin sosyo-ekonomik belirleyicileri: OECD ülkeleri analizi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2020; 15(21): 183-200.
23. Wiseman G. Nutrition and health. Tayl Dietary habits are changing with environmental factors and turning into new habits such as binge eating, unconscious eating, not being able to focus on eating, and eating fast and eating fast or Francis CRC Press. 2002.
24. Fişekçioğlu İB, Şahin M, Çağlayan HS, Tanır H. Turkcell süper ligi’nde oynayan kulüplerin yönetici yeterliliklerinin incelenmesi. Selçuk üniversitesi BES Bilim Dergisi 2008; 10(1): 32-38.
25. Keskin K, Alpkaya U, Çubuk A, Öztürk Y. 12-14 Yaş çocukların fiziksel aktivite düzeyleri ile beslenme davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. İÜ Spor Bilimleri Dergisi 2017; 7(3): 1303-1414.
26. Yurtseven E, Eren F, Vehid S, Köksal S, Erginöz E, Erdoğan MS. Beyaz yakalı çalışanların beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi. Kocatepe Tıp Dergisi, 2014; 15(1): 20-26.
27. Malkoc N, Yasar OM, Turgut M, Kerem M, Kose B, Atli A, Sunay H. Healthy nutrition attitudes of sports science students. Progress in Nutrition 2020; 22(3): e2020034.
28. Başoğlu S, Besler T, Ciğerim N, Ersoy G, Karaağaoğlu N, Pekcan G, Rakıcıoğlu N, Sağlam F, Yurttagül M, Yücecan S. Ailelerin sosyo-ekonomik ve gelir düzeylerine bağıntılı olarak besin harcama payları. Beslenme ve Diyet Dergisi 1992; 21(1): 83-100.
29. Gümüş D, Kızıl M, Dikmen D, Uyar F. Gelir düzeyinin ilköğretim öğrencilerinin besin tercihlerine etkisinin değerlendirilmesi. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal 2015; 2(1): 22-38.
30. Çekal N. Orta yaşlı ve yaşlı bireylerin beslenme bilgi düzeyleri. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi 2008; 1(1): 14-28.
31. Eren A, Kızar O, Yıldırım E. Spor kulüplerinde görev yapan yöneticilerin eğitim durumları ve yeterlilikleri. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2016; 14(2): 135-143.