The effect of regular recreational activities on adult women’s stress, happiness, and life satisfaction levels

Main Article Content

Seyda Alanoglu
Ozkan Isik
Cihan Ayhan

Keywords

Adult Women, Happiness, Life Satisfaction, Perceived Stress, Recreation

Abstract

Study Objectives: The aim of this study was to determine the effect of regular 10-week recreational activities on stress, happiness, and life satisfaction of adult women. Methods: The sample of the study consisted of 199 volunteer adult women who regularly participated to recreational activities (swimming and fitness) organized by İstanbul Spor Inc. In sampling selection, the purposive sampling method was preferred. In addition to demographic variables, Perceived Stress, Oxford Happiness, and Life Satisfaction scales were used as measurement tools. IBM Statistics 24 was used in the analysis of the data obtained. In the analysis of the data showing normal distribution, the Paired samples t-test was used for comparing two measurement times and Two-way Repeated Measures ANOVA was used for comparison of repeated measures with demographic variables. In addition, the formula [%Δ = (Post-Test - Pre-Test) / Pre-Test * 100] was used to determine the effect of regular 10-week recreational activities on adult women’s stress, happiness, and life satisfaction levels. Results: According to the main findings of the study, it was found that 10-week recreational activities reduced perceived stress levels of adult women by 33.57%, whereas happiness levels increased by 20.58% and life satisfaction levels by 14.39%. Conclusion: It was seen as a necessity to take part in regular recreational activities in order to get away from the stress of life and to live a happy life and to be satisfied with life. Thus, adult women can sustain a more effective life.

Abstract 507 | PDF Downloads 260

References

1. Cordes KA. Applications in recreation leisure for today and future. 4. Edition. LLC: Sagamore Publishing; 2013.
2. Ayhan C, Ekinci, NE, Yalçın I, et al.Investigation of constraints that occur during participation in leisure activities by high school students: A sample of Turkey. Education Sciences 2018; 8(2): 86.
3. Aytaç Ö. Boş Zaman Üzerine Kuramsal Yaklaşimlar. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimer Dergisi 2002; 12: 231-260.
4. Köktaş ŞK. Rekreasyon: boş zamanı değerlendirme. Ankara, Nobel Yayınevi; 2004.
5. Koca C. Beden eğitimi ve spor alanında toplumsal cinsiyet ilişkileri. Spor Bilimleri Dergisi 2006; 17(2): 81-99.
6. Powell GN, Greenhaus JH. Sex, gender, and decisions at the family -work ınterface. Journal of Management 2010; 36(4): 1011-1039.
7. Bourdieu P. Sport and social class. Social Science Information 1978; 17(6): 819–840.
8. Budak G, Doğan HZ, Harlak AGH. Çalışan Kadınların Sorunları: Bir Toplumsal Değişme Araştırması. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 1991; 1(1).
9. Aydoğan İ. Kadın öğretim elemanlarının boş zamanlarını değerlendirme ekinlikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2006; 1(21): 217-232.
10. Steptoe A, Wardle J, Fuller R, et al. Leisure-time physical exercise: prevalence, attitudinal correlates, and behavioral correlates among young Europeans from 21 countries. Preventive medicine 1997; 26(6): 845-854.
11. Tekeli Ş, Koray M. Devlet-kadın-siyaset. (1.Baskı), İstanbul: Anadolu Matbaa; 1991.
12. Karaküçük S. Rekreasyon (boş zamanları değerlendirme) kavram, kapsam ve bir araştırma. (2. baskı). Ankara: Seren Ofset; 1997.
13. Sullivan WC, Chang C. Mental health and the built environment. Mental Health And The Built Environment For Health, Well-Being, and Sustainability. Island Press; 2011.
14. WHO Report (2017). Available Online: http://www.who.int/features/factfiles/obesity/en/ Available Date: 28.04.2020.
15. Soyer F, Yıldız NO, Demirel DH, et al. Üniversite öğrencilerinin rekreatif etkinliklere katılımlarına engel teşkil eden faktörler ile katılımcıların yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Human Sciences 2017; 14(2): 2035-2046.
16. Tütüncü Ö. Rekreasyon ve rekreasyon terapisinin yaşam kalitesindeki rolü. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 2012; 23(2): 248-252.
17. Bedir F. Boş zaman (rekreasyonel) aktivitelerinin stresin üstesinden gelebilme rolünün incelenmesi. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum; 2016.
18. Karakaş G, Kolayiş İE, Eskiler E. Yüzme egzersizine katılan kadınların egzersiz motivasyonlarının incelenmesi. Proceedings of the III Rekreasyon Arastırmaları Kongresi, Eskisehir, Turkey; 2015.
19. Kul M., Çatıkkaş F, Türkmen M., et al. The Role of Sports in recreational activities. The Online Journal of Recreation and Sport 2015; 4(1):40-47.
20. Yılmaz A, Ulaş M. Kadınların rekreatif alanlarda fiziksel aktivite yapma amaçları ve karşılaştıkları sorunlar. Spor Bilimleri Dergisi 2016; 27(3): 101-117.
21. Tatar G., Tozoğlu E, Pehlivan Z. 20-40 yaş arası çalışan ve çalışmayan kadınların spor yapmalarını etkileyen bazı faktörlerin incelenmesi (Sivas il merkezi örneği). Atatürk Journal of Physical Education and Sport Sciences 2009; 11(3): 28-41.
22. Büyüköztürk Ş, Kılıç Çakmak E, Akgün ÖE, et al. Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık; 2011.
23. Cohen S, Kamarck T, Mermelstein R. A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior 1983; 24(4):385-396.
24. Eskin M., Harlak H, Demirkıran F. et al. Algılanan stres ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Güvenirlik ve geçerlik analizi. New Symposium Journal 2013; 51(3):132-140.
25. Hills P, Argyle M. The oxford happiness questionnaire: A compact scale for the measurement of psychological well-being. Personality and Individual Differences 2002; 33(7): 1073–1082.
26. Doğan T, Akıncı Çötok N. Oxford mutluluk ölçegi kısa formunun Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2011; 4(36): 165-170.
27. Demirel M. Leisure Involvement and Happiness Levels of Individuals Having Fitness Center Membership. Journal of Education and Learning 2019; 8(6): 140-149.
28. Öztemel K, Yıldız Akyol E. The predictive role of happiness, social support, and future time orientation in career adaptability, Journal of Career Development 2019; 1-14.
29. Diener ED, Emmons RA, Larsen RJ, et al. The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment 1985; 49(1): 71-75.
30. Bekmezci M., Mert İS. Yaşam tatmini ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi 2018; 5(8): 166-177.
31. Isik O, Dogan I. Effects of bilateral or unilateral lower body resistance exercises on markers of skeletal muscle damage. Biomedical Journal 2018; 41(6): 364-368.
32. Ardahan F, Lapa TY. Gelire ve Gelinen Yerleşim Birimine Göre Öğrencilerin Rekreatif Etkinliklere Katılma ve Katılmama Nedenlerinin Değerlendirilmesi: Akdeniz Üniversitesi Örneği. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2010; 5(3): 87- 96.
33. Ardahan F. The profile of the Turkish mountaineers and rock climbers: the reasons and the carried benefits for attending outdoor sports and life satisfaction level. In 8 th International Conference Sport and Quality of Life; 2011.
34. Kelly JR. Leisure. Prentice Hall. Englewood Clieffs. New Jersey; 1990.
35. Henderson KA. Anatomy is not destiny: A feminist analysis of the scholarship on women's leisure. Leisure Sciences 1990; 12(2): 229-236.
36. Özdede S, Gültekin P. Rekreasyonel aktivitelere katılımın mental sağlığa etkilerinin değerlendirilmesi: Düzce kenti örneği. Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi 2018; 1(1): 26-41.
37. Yıldız SM. Spor ve fiziksel etkinlik hizmetleri: geniş bir sınıflama. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2009; 12(22): 1-10.
38. Gül T. Yaşam Doyumunun Yordayıcısı Olarak Boş Zaman Tatmini. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 2019; 22(2): 914-930.
39. Özmaden M. The Investigation of the Relationship between University Students' Leisure and Life Satisfaction Levels. International Journal of Progressive Education 2019; 15(2): 91-103.
40. Saxena S, Ommeren MV, Tang KC, et al. Mental health benefits of physical activity. Journal of Mental Health 2005; 14(5): 445–51.
41. Netz Y, Zach S, Taffle JR. Habitual physical activity is a meaningful predictor of well-being in mid-life women, a longitudinal analysis. Climacteric 2008; 11(4): 337-344.
42. Ulutaş AE. Serbest Zaman ve Rekreasyonun Mutluluk ile İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; 2019.
43. Eskiler E, Yıldız Y, Ayhan C. The effect of leisure benefits on leisure satisfaction: extreme sports. Turkish Journal of Sport and Exercise 2019; 21(1): 16-20.